Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

El BBVA cedeix per a cinc anys l’edifici de l’antiga seu de Caixa Manlleu per traslladar-hi la biblioteca de Manlleu

L’Ajuntament de Manlleu es planteja comprar-lo un cop venci el contracte.

 • El 9 Nou
 • 02/05/2014 | 13:53
 • 0

El clima de tensió política de l’inici d’aquest mandat, quan l’equip de govern es va quedar en minoria defensant la construcció d’una nova biblioteca a l’antiga Piara, és història dos anys i mig després. L’acord entre l’Ajuntament de Manlleu, el BBVA i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu per fer una única biblioteca a l’antiga seu de Caixa Manlleu s’ha aprovat per unanimitat. J

Ara l’Ajuntament disposa de vuit mesos per ocupar l’espai i mitjançant un contracte de cessió d’ús disposarà de les plantes segona i tercera per adequar-hi la biblioteca. El conveni és per cinc anys i la voluntat de l’Ajuntament és poder negociar l’adquisició de l’espai passat aquest temps.

L’espai per a biblioteca, de 2.200 metres quadrats, satisfà les necessitats que té Manlleu. Les dues biblioteques actuals es concentraran al nou espa.

A la nova biblioteca s’hi accedirà pel carrer del Pont. Ara, Ajuntament de Manlleu i Diputació de Barcelona treballaran en el projecte per definir els espais del nou equipament. A l’antiga seu de Caixa Manlleu de la plaça Fra Bernadí, la biblioteca compartirà espais amb el BBVA que mantindrà l’oficina a la planta baixa i els serveis territorials a la primera, i la Fundació Antiga Caixa Manlleu que hi tindrà la seu i és la titular de l’auditori.

Nota de premsa de l’Ajuntament de Manlleu

BBVA cedeix la seu de l’antiga Caixa Manlleu a l’Ajuntament per a la nova biblioteca municipal

El BBVA cedeix la seu de l’antiga Caixa Manlleu a l’Ajuntament per a la nova biblioteca municipal. Aquest vespre, passarà per la sessió ordinària del ple del mes d’abril l’aprovació d’aquest acord de cessió

L’antiga seu social de Caixa Manlleu esdevindrà la nova biblioteca de Manlleu en virtut d’un acord signat per la Fundació Antiga Caixa Manlleu, l’Ajuntament de Manlleu i BBVA. L’edifici, ubicat a la plaça Fra Bernadí i de més de 2.200 metres quadrats, disposarà de diferents sales i d’un auditori per a ús social de la ciutat. També allotjarà la seu de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i s’hi mantindrà l’oficina bancària de BBVA de la planta baixa. Amb aquesta cessió, BBVA demostra novament la seva vinculació i implicació amb Manlleu i amb la comarca d’Osona, on té una voluntat molt clara de permanència i arrelament.

Per a la formalització d’aquest acord de col•laboració, ha estat essencial la voluntat de BBVA de donar una utilitat social a una part de l’edifici. L’entitat vol mantenir i reforçar els forts vincles establerts per Caixa Manlleu amb la població i el territori de la comarca d’Osona. La instal•lació de la biblioteca municipal a la part històrica de la seu de BBVA a Manlleu és una mostra més d’aquest vincle.

Les parts han posat de manifest la seva voluntat que la creació de la biblioteca sigui una realitat estable en el temps i que l’edifici també permeti donar continuïtat a les activitats socials de la Fundació.

El punt 3 de l’ordre del dia de la sessió ordinària del ple d’abril de l’Ajuntament de Manlleu que tindrà lloc avui a les 8 del vespre és l’aprovació de l’Acord de cessió d’ús de parts de l’edifici de l’antiga seu de Caixa Manlleu, avui BBVA.

Vinculació del BBVA amb Manlleu i Osona

Des de l’any 2012, BBVA manté una estreta col·laboració amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu, com a successora i continuadora de l’obra social desenvolupada per l’antiga Caixa Manlleu, que es va concretar en la signatura d’un conveni de col•laboració. És en el marc d’aquest conveni que s’ha consensuat la cessió d’ús de l’equipament destinat a ús cultural.

En virtut del conveni de col·laboració entre la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA, es realitzen nombroses activitats socials i culturals a la comarca d’Osona. Així mateix, BBVA realitza el patrocini directe d’esdeveniments tant importants com el Torneig BBVA de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, la Festa Major de Manlleu o el BadaNadal i la instal·lació de la pista de gel a Manlleu.

A més, BBVA disposa de serveis centrals a la seu de Manlleu, cosa que fa palesa una voluntat molt clara de permanència i arrelament a la ciutat.

Nota de premsa de l’Ajuntament de Manlleu sobre el ple de dimarts

Ple ordinari d’abril 29/4/2014

A l’inici del ple es va fer un minut de silenci per a les últimes víctimes de violència de gènere.

Tot seguit l’alcalde, Pere Prat llegeix la Declaració institucional 35 anys d’Ajuntaments Democràtics que es pot consultar a la web:
https://www.manlleu.cat/l-ajuntament/mod/noticies/id2157/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-del-mes-d-abril.htm

RESOLUCIONS DE GOVERN:

Es fa el sorteig dels membres de les meses electorals. Eleccions al Parlament Europeu. 25 de maig de 2014.

S’aprova per unanimitat:

· L’Acord de cessió d’ús de parts de l’edifici de l’antiga seu de Caixa Manlleu (avui BBVA).

S’aprova el conveni de cessió d’ús de parts de l’edifici de l’antiga seu de Caixa Manlleu (avui BBVA), a subscriure pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu i l’Ajuntament de Manlleu, i que té per objectiu la instal•lació de la biblioteca municipal Bisbe Morgades en els espais de la planta segona i la part dels espais de la planta tercera de l’edifici esmentat que consten delimitats en els plànols annexos. Més informació a: https://www.manlleu.cat/l-ajuntament/mod/noticies/id2164/bbva-cedeix-la-seu-de-lantiga-caixa-manlleu-a-lajuntament-per-a-la-nova-biblioteca-municipal.htm

· Aprovació del Pla Repensar l’Ajuntament.

Aprovar el document “Repensar l’Ajuntament” per tal que serveixi de guia de treball en els mesos futurs, que marca les prioritats de caire polític plantejades amb l’objectiu de millorar el model organitzatiu i de funcionament actual, elaborat per la Comissió de Treball per a la Reforma de l’Ajuntament de Manlleu creada per acord del Ple de data 18 de juny de 2013, que s’estructura en dues grans àrees d’actuació i set àmbits de treball, que s’assenyalen a continuació:

Accions de millora de la gestió interna:
• Sostenibilitat econòmica
• Eficiència en el treball
• Transversalitat de la informació
• Codi de conducta i coresponsabilitat

Accions de millora cap a la transparència i el bon govern:
• Nou model d’atenció ciutadana
• Comunicació estratègica
• Govern Obert

Es pot consultar el document a: https://www.manlleu.cat/l-ajuntament/mod/noticies/id2157/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-del-mes-d-abril.htm

· Aprovació inicial de la modificació puntual número 8 del POUM, relativa a la fitxa M-28 del Catàleg de Masies i Cases Rurals corresponent a la masia del Mas

La finalitat d’aquesta modificació és poder destinar el cobert davanter de la masia principal, originalment destinat a usos agrícoles, a habitatge habitual d’un dels fills del titular de la finca, el qual dedica la seva activitat principal, conjuntament amb el seu pare, a l’explotació agrícola i ramadera que hi ha en actiu a la mateixa finca. La modificació té un abast únicament normatiu i consisteix en introduir entre els usos admesos en el cobert el d’habitatge, modificant l’apartat 3.1 de la fitxa normativa M-28 en el sentit següent:
3.1 Usos admesos:
Masia: habitatge familiar, establiment de turisme rural o d’educació en el lleure i de restauració.
Cobert: habitatge familiar, directament i justificadament associat a l’explotació rústica de la finca.”

· S’aproven també per unanimitat les 3 modificacions d’ordenançes que al llarg de la propera setmana es trobaran exposades al tauler d’anuncis de la corporació: https://tramits.manlleu.cat/siac/Tablon.aspx

o Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal•lacions esportives
o Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol
o Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals

· Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements exp. 09/2014.

S’aprova l’expedient per a la modificació del pressupost mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 78.108,17 €, finançats amb baixes d’altres aplicacions.

· Reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures rel. 2

Reconèixer a favor dels creditors, per import de 15.318,23 €, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees.

· Donar compte al Ple trimestralment de l’estat d’execució del pressupost, any 2014.

L’alcalde comenta que l’execució del pressupost del 1r trimestre és correcta i que inicialment s’estan assolint les previsions d’ingressos.

· Informes trimestrals Llei Morositat any 2014.

L’alcalde destaca que el període de pagament a proveïdors és de 38,09 dies, molt proper als 30 dies de termini legal que marca la llei.

· La Modificació plantilla 1.2014 i la Modificació RLT 2.2014 es debaten i s’aproven conjuntament.

Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica:

o S’amortitza un lloc de treball de “Mestra d’escola bressol” (codi 10.202), reservat a personal laboral, que passa de tres a dues dotacions.

o S’amortitza el lloc de treball de “Oficial cuinera” (codi 10.206), reservat a personal laboral.

o Es crea un lloc de treball d’”Educador/a d’escola bressol” (codi 10.203),reservat a personal laboral, amb un 52% de jornada i efectes a partir del dia 1/05/14, que passa de dues a tres dotacions.

· Delegació en l’alcalde per la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Per ser més àgils es delega en l’alcalde la competència per imposar les sancions derivades de la comissió de les infraccions greus i molt greus tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i en l’Annex 1 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Participació Ciutadana: La regidora M. Carme Valls comenta el Grup de treball de Consum responsable i prevenció de residus de la Xarxa, els ha convidat a participar a un taller taller al centre Cívic de Vilanova i la Geltrú per explicar les experiències municipals de Mercats d’Intercanvi de 2a mà i que Manlleu hi ha presentat “Tenim Roba estesa. Mercat d’intercanvi de roba i tallers de reparacions”.
La regidora comenta també que la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya convoca anualment el Programa Viles Florides i que Manlleu hi ha presentat 3 activitats: Millora dels boscos de ribera a l’arborètum, projecte dels hort urbans i ecològics i concurs floral de balcons i finestres. S’està a l’espera de la decisió del jurat.

M. Carme Valls comenta també que la Fundació Carles Pi i Sunyer de la Federació de Municipis de Catalunya ens van oferir la possibilitat de poder compartir la nostra experiència del Programa Temps X Temps, per penjar-la a la web “Banc de bones pràctiques”.
Per acabar M. Carme Valls destaca la tasca realitzada per la organització de les activitats de la Setmana Pic.

Medi Ambient: La regidora Maica Bassas comenta que el dia 6 de maig els tècnics municipals que formen part de la Comissió d’Horts de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (DIBA) faran una visita a Manlleu per veure les nostres experiències: horts urbans, horts socials, …

Cultura, Educació, Joventut i mitjans de Comunicació: El regidor comenta que estem dins el procés de preinscripció i el dia 15 de maig es penjaran les llistes d’admesos als centres i a l’OME. S’ha notat una tendència a l’alça de les sol•licituds a centres públics. Ara es procedirà a la distribució equitativa dels alumnes de necessitats educatives especials.
Àlex Garrido felicita a tot l’equip de persones que van treballar en la realització de la web Manlleu arqueològic. Un viatge als orígens consultable a: http://www.manlleu.cat/manlleuarqueologia/

El regidor comenta també que el passat 25 d’abril es van suspendre per la pluja 2 activitats emmarcades en la Primavera (en)cantada, el Manlleu porta cua i el tasta’l, i que està previst realitzar-les el proper divendres dia 9 de maig.

Serveis Territorials, Habitatge i Esports: El regidor comenta que es va presentar en roda de premsa les actuacions conjuntes amb la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, es duran a terme aquest 2014 l’execució de dues rotondes al passeig Sant Joan. Així mateix, Diputació va fer compromís públic que el 2016 es durà a terme ampliació del Pont de Can Molas i de la carretera de La Gleva. Per altra banda, assenyalar que dilluns va quedar tallat el pont de La Gleva a fi que la Diputació hi dugui actuació de renovació durant sis mesos aproximadament.

La setmana passada es va posar en funcionament la font ornamental de la plaça Fra Bernadí. Estarà en funcionament fins el proper 22 de setembre en els mateixos horaris que l’any passat tant entre setmana com cap de setmana. Assenyalar que aquest any el manteniment s’ha rebaixat en el seu cost en un 50% i ho porta a més una empresa de Manlleu.

Pep Mas destaca també que s’ha dut a terme una actuació de millora a efectes de mobilitat al carrer Camí del Vicenç, consistent en millora puntual de la vorada i senyalització de prioritat de pas pels que pugen de Manlleu en el punt on la secció de vial és més estreta. La Brigada municipal ha dut a terme la substitució de la barana del canal en un tram d’uns 150 metres entre el Molí Miarons i el Pont sobre el canal a l’alçada del Pavelló, d’acord amb previsió de substitució contínua de la barana del canal d’acord amb pla a l’efecte.

Les dues cases del passeig Sant Joan que tenen baranes davant per mal estat de la façana, concretament els números 126 i 132, es repararan subsidiàriament per part de l’Ajuntament a finals de la setmana vinent a través d’una empresa de Manlleu. L’execució subsidiària és fruit del fet que l’empresa titular dels immobles no ha respost als requeriments per a la seva resolució. Els costos els assumeix la propietat.

S’han demanat pressupostos a fi de solucionar aspectes relatius a mal estat del carrer Enric Delaris, especialment en el seu tram baix entre el carrer Sant Jaume i el passeig del Ter. S’estan estudiant diferents opcions d’intervenció.

A nivell d’Esports Pep Mas explica que la setmana passada es van instal•lar quatre cistelles de bàsquet al Pavelló de La Salle, d’acord amb compromisos adquirits en conveni subscrit. Aquest fet permetrà dotar de majors usos la instal•lació i afavorir un increment d’hores reals d’ús de pista a efectes de pràctica esportiva per part de clubs del municipi.

El regidor felicita la creació d’un nou equip dirigit especialment a realització de curses de muntanya i que es diu Apòstols de Bacus. L’equip, format íntegrament per manlleuencs contribueix a l’ampliació i concreció de pràctica física i esportiva. Representants del mateix ja van ser partícips de la cursa Pels Camins dels Matxos.

Per acabar el regidor comenta que s’ha obert termini per l’adjudicació per quatre anys amb dos de pròrroga per a la gestió del bar de la piscina d’estiu a un preu baix. Els interessats i les interessades es poden dirigir a la Piscina coberta a fi de requerir més informació i presentar les ofertes.

Promoció Econòmica: Josep M. Anglada comenta que ahir, 28 d’abril, va assistir, juntament amb l’alcalde, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, al lliurament dels Premis a la Iniciativa Comercial i la distinció dels establiments comercials centenaris on es va premiar a Carme Peix i Mercè Pinto, dinamitzadores comercials del MAB, amb un dels premis a la iniciativa comercial, i a Subministraments Industrials Rifà se’ls va fer el reconeixement que fa la Generalitat de Catalunya als establiments centenaris.

El regidor comenta també que s’ha finalitzat el projecte de mapes d’ocupació que s’ha estat treballant des de l’OPE, és una acció adreçada a empreses i persones i que ha de facilitar l’encaix competencial entre el lloc de treball requerit per l’empresa i el perfil de la persona que busca feina.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

  {{ comment.usuari }}
  {{ comment.data }}
  Comentari pendent d'aprovació

  {{ comment.text }}


Fer un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per a fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.