Codi Deontològic

EL 9 NOU va firmar el Codi Deontològic de la Professió Periodística a Catalunya, que es regeix pels següents criteris:

1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada d’ambdues coses, així com la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets.

2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques i privades, així com la utilització d´expressions o qualificatius injuriosos.

3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància les informacions -i les opinions que se´n derivin- que s’hagin demostrat falses i que, per tal motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les persones i/o organismes afectats, sense eludir, si calgués, la disculpa, amb independència d’allò que les lleis disposin al respecte.

4. Utilitzar mètodes dignes per obtenir informació o imatges, sense recórrer a procediments il·lícits.

5. Respectar l’‘off the record’ quan aquest hagi estat expressament invocat, d’acord amb la pràctica usual d’aquesta norma en una societat lliure.

6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informació. Aquest dret protegeix molt especialment l’estricta confidencialitat sobre la salut o la malaltia d’una persona com a nucli de la seva privacitat, malgrat la curiositat que pugui haver-hi en el cas de personatges coneguts públicament, fins i tot més enllà de la seva mort. Pel que fa a assumptes relacionats amb les administracions públiques, el dret fonamental a la informació ha de prevaler sempre per damunt de qualsevol restricció que vulneri injustificadament el principi de la transparència informativa a què estan obligades.

7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. En tot cas, no s’ha de simultaniejar l’exercici de l’activitat periodística amb altres activitats professionals incompatibles amb la deontologia de la informació, com la publicitat, les relacions públiques i les assessories d’imatge, ja sigui en l’àmbit de les institucions o organismes públics, com en entitats privades.

8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa.

9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin.

10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d’innocència en les informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.

11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti menors, evitant difondre la seva identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi), testimonis o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d’especial transcendència social, com és el cas dels delictes sexuals. També s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals.

12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l’ús de la violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels individus i la seva integritat física i moral.

ANNEX 1: SOBRE MANIPULACÓ D’IMATGES 

En Fotoperiodisme no estan permeses manipulacions que suposin alteració de la informació visual enregistrada originàriament per l’objectiu de la càmera i que recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge original. (La inclusió d’aquest annex va ser proposada pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 2: RECOMANACIÓ SOBRE FOTOIL·LUSTRACIÓ

Recomanació que es doni prioritat a la regulació d’aquesta activitat, a fi de poder-ne fer esment en el Codi Deontològic. (Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 3: RECOMANACIÓ SOBRE INTERNET

Que es determini l’acceptació per part dels mitjans de comunicació de l’arbitratge del CIC en documents Web signats per periodistes i difosos a través d’Internet.
Que s’iniciï un debat per veure si es pot aconseguir un consens sobre els diversos problemes que es poden presentar en la redacció d’un Codi Ètic d’Internet, entre els quals hi figuren els aspectes relacionats amb la publicitat, els links hipertextuals, el comerç electrònic, la manipulació d’imatges, el copyright i la privacitat quan puguin afectar la imparcialitat, l’exactitud i la credibilitat de les notícies a través de la xarxa.
(Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya).

ANNEX 4: RECOMANACIÓ SOBRE EL CRITERI 7è DEL CODI DEONTOLÒGIC

L’exercici de la professió periodística és, per principi, èticament incompatible amb el desenvolupament simultani d’activitats o serveis retribuïts en l’àmbit de la publicitat o la propaganda comercial i en qualsevol de les seves manifestacions i suports. Aquest principi és extensible a la prestació de serveis d’imatge, consultoria o assessoria, entitats o organismes privats i públics, excepte en casos justificats d’assumptes de la pròpia funció periodística quan no hi hagi ànim de lucre ni es faci en canvi de la percepció de retribucions.
No obstant, queda admesa la participació dels periodistes en activitats i campanyes divulgatives o informatives en institucions i organitzacions socials sense finalitats lucratives.
Les noves fórmules de patrocini d’espais informatius, especialment en l’àmbit d’informació de serveis, des del punt de vista de l’ètica periodística no constitueixen per elles mateixes una pràctica recusable.
En qualsevol cas, no es poden presentar subreptíciament les diferents modalitats de patrocini i d’informació comercial (publireportatge), com si fossin materials informatius de les redaccions ni es poden encobrir sense que puguin ser clarament diferenciades pels lectors i les audiències.
La percepció de retribucions o gratificacions de tercers és èticament reprobable quan està relacionada amb l’exercici de l’activitat periodística en els mitjans informatius, especialment en casos verificables d’influència i/o relació entre la remuneració o gratificació percebuda i l’acte informatiu vinculat a l’interessat, ja sigui com a actor o inductor.
La pràctica d’acceptar obsequis i regals és a criteri dels mitjans i dels professionals, establint les condicions i circumstàncies en què es puguin ultrapassar els límits d’una cortesia raonable, convertint-se en un factor de mediatització o distorsió del treball professional.
La participació retribuïda dels periodistes en iniciatives o actes promoguts per particulars, entitats o organismes públics i privats (seminaris, conferències, presentacions, debats, etc.) aliens als mitjans en què treballen pot contravenir els principis de l’ètica professional quan derivi en l’àmbit de la propaganda, la promoció o publicitat d’interessos de tercers, ja sigui de forma manifesta o subreptícia, o quan s’infringeixin normes exigibles de lleialtat professional i laboral.
(Aquesta recomanació va ser feta pel IV Congrés de Periodistes de Catalunya).